skargi i wnioski - Skargi i wnioski - BIP - Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI:

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałki od godz. 13.00 – 17.00
po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Sekretariat tel. (+48 89) 750 3102

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbywa się zgodnie z przepisami:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) - dział VIII Skargi i wnioski.

Wybrane przepisy:

art. 221
§ 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.
§ 2. Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
§ 3. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

art. 222
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

art. 227
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

art. 239 § 1
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

art. 241
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Wybrane przepisy:

§ 5
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

§ 8
1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Skargi i wnioski można wnosić do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie na adres:

Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

- za pomocą telefaksu na numer sekretariatu Komendanta Centrum Szkolenia Strazy Granicznej w Ketrzynie fax. (+48 89 750-37-41),

- pocztą elektroniczną na adres mailowy: cs@strazgraniczna.pl,

- za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (dla osób posiadających profil zaufany na e-puap):

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu

- lub ustnie do protokołu.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00-17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
Strona główna Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 09.06.2011
Data modyfikacji 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
RK
Osoba udostępniająca informację:
Agata Strachel
Osoba modyfikująca informację:
Agata Strachel

Nawigacja

do góry