Dostęp do informacji publicznej - BIP - Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym lub w formie elektronicznej (w załączeniu):

Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żolnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

adres poczty elektronicznej: cs@strazgraniczna.pl

Zainteresowany ma prawo do uzyskania każdej informacji o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.

Zainteresowany ma także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, która to stanowi szczególną kategorię informacji udostępnianych na wniosek. Informacja ta jest w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej i udostępniana jest w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego, czyli dla ogółu obywateli. Wnioskodawca winien uzasadnić „szczególną istotność dla interesu publicznego”. Brak tej „szczególnej istotności” (brak uzasadnienia) stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji, którą należy w tym celu przetworzyć.
Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Komendant Centrum Szkolenia SG udostępnia informację publiczną zgodnie z przedłożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej lub wydaje decyzję o odmowie udostępnienia lub decyzję  o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych. Straż Graniczna nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych, udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub dostępnych w publikowanych dokumentach urzędowych (akty prawne).

Metryczka

Data publikacji 09.06.2011
Data modyfikacji 21.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Strachel WIiOD
Osoba modyfikująca informację:
Agata Strachel

Nawigacja

do góry