Zakres działania kierownictwa - Kierownictwo - BIP - Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działania kierownictwa

Komendant Centrum jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy Centrum oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz.

Do zakresu obowiązków Komendanta Centrum należy, w szczególności;

1) kierowanie Centrum, organizowanie jego pracy i ustalanie kierunków działalności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum;

2) stwarzanie warunków do stałego doskonalenia systemu szkolenia, działalności dydaktycznej, wychowawczej i wydawniczej oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Centrum;

3) kontrolowanie realizacji zadań Centrum;

4) sprawowanie nadzoru nad systematyczną poprawą warunków zabezpieczenia procesów szkolenia oraz warunków socjalno - bytowych służby i pracy w Centrum;

5) współpraca z Komendantem Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie planowania i realizacji środków budżetowych Centrum w układzie paragrafowym i zadaniowym;

6) zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

7) organizowanie zabezpieczenia logistycznego Centrum;

8) zatwierdzanie planów działalności oraz innych dokumentów związanych z działalnością statutową Centrum;

9) współpraca ze związkami zawodowymi działającymi przy Centrum oraz właściwą komórką Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

10) podejmowanie decyzji kadrowych oraz decyzji w sprawach kwalifikacji kandydatów na szkolenia, w ramach uprawnień określonych w odrębnych przepisach;

11) zatwierdzanie zakresów zadań wewnętrznych komórek organizacyjnych zakładów oraz wydziałów;

12) określenie, w drodze decyzji, szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla:

a) Zastępcy Komendanta Centrum,

b) funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w § 11 pkt 1 lit. c i d,

c) kierowników i naczelników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 11 pkt 2 oraz Komendanta Pododdziałów Szkolnych;

13) powoływanie zespołów lub wyznaczanie osób do przeprowadzania czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;

14) zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów łączności i informatyki;

15) organizowanie i zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

16) zapewnienie obsługi prawnej oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej;

17) współpraca z Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie organizowania i zapewnienia fizycznego i technicznego zabezpieczenia obiektów i terenu Centrum;

18) zapewnienie realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, określonych w odrębnych przepisach;

19) podejmowanie innych decyzji wynikających z przepisów prawa;

20) wydawanie dyplomów, świadectw i zaświadczeń uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych według wzorów określonych odrębnymi przepisami oraz ich duplikatów;

21) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Do zakresu uprawnień Komendanta Centrum należy, w szczególności:

1) wydawanie decyzji, regulaminów, wytycznych, poleceń, rozkazów i rozkazu dziennego, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Centrum;

2) powoływanie zespołów o charakterze stałym lub doraźnym, spełniających funkcje doradcze, opiniodawcze oraz opracowujące materiały szkoleniowe lub w celu organizacji przedsięwzięć realizowanych w Centrum;

3) zawieranie porozumień i umów z podmiotami określonymi w § 5 ust. 1 pkt 2 - 5;

4) zawieranie umów cywilno -prawnych w zakresie swojej właściwości;

5) nadawanie, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centrum;

6) udostępnianie, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w których przetwarzane są te dane w związku z realizacją zadań służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania;

7) udostępnianie informacji publicznej, wydawanie decyzji o odmowie jej udostępnienia lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej;

8) rozpatrywanie wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej;

9) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, skarg i wniosków dotyczących działalności Centrum, na podstawie imiennego upoważnienia;

9a) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie, zgodnie z odrębnymi przepisami, petycji pozostających we właściwości Komendanta Centrum;

10) powierzanie, na podstawie odrębnych przepisów, prowadzenia wykładów, ćwiczeń i innych zajęć dydaktycznych osobom pełniącym służbę lub zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w § 5 ust. 1, a także innym osobom posiadającym odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe.


Do zakresu obowiązków Zastępcy Komendanta Centrum należy, w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a - f;

2) kierowanie całokształtem działalności dydaktyczno - wychowawczej Centrum;

3) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesu dydaktycznego;

4) inicjowanie wprowadzania nowoczesnych metod szkolenia oraz kształtowania postaw słuchaczy;

5) określanie, organizowanie i nadzorowanie rozwoju i doskonalenie bazy dydaktycznej oraz wytwarzania materiałów i pomocy szkoleniowych;

6) organizowanie i kierowanie współpracą z podmiotami, o których mowa w § 5 ust. 1 w zakresie działalności dydaktycznej;

7) organizowanie i koordynowanie działalności zakładów i Pododdziałów Szkolnych z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum;

8) dokonywanie analizy efektywności działalności dydaktycznej podległych funkcjonariuszy i pracowników;

9) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej;

10) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, skarg i wniosków dotyczących działalności Centrum, na podstawie imiennego upoważnienia;

11) zastępowanie Komendanta Centrum w czasie jego nieobecności.

Metryczka

Data publikacji 15.09.2015
Data modyfikacji 06.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Strachel
Osoba modyfikująca informację:
Agata Strachel
do góry