Ochrona Danych Osobowych

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Nazwa i dane kontaktowe Administratora

Komendant
Centrum Szkolenia Straży Granicznej

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

e-mail: cssg@strazgraniczna.pl
tel. +48 89 750 3102
fax: +48 89 750 3741

Nazwa i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
ppłk SG Krzysztof Libik

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

e-mail: iod.cssg@strazgraniczna.pl
tel. kom. 721 960 125
tel. +48 89 750 3116

Nazwa i dane kontaktowe Zastępcy Inspektora Ochrony Danych

Noemi Chmielewska

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

e-mail: iod.cssg@strazgraniczna.pl
tel. +48 89 750 3618


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (art. 15-21 RODO):

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Prawo to zostało uregulowane w artykule 15 RODO – osoby, których dane dotyczą mają możliwość uzyskania
od administratora informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie.

Dodatkowo osoba taka może żądać od administratora uzyskania dostępu do tych danych oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie za pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca np. z kosztów administracyjnych.

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Artykuł 16 RODO dotyczy prawa do poprawiania danych osoby, której one dotyczą. Jeśli są one nieprawidłowe
lub niekompletne osoba może żądać od administratora ich niezwłocznego sprostowania.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO „BYCIA ZAPOMNIANYM”)

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do ich usunięcia co opisano w artykule 17 RODO. W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności osoba może żądać od administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru. Proces usuwania powinien być przeprowadzony bez zbędnej zwłoki.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

RODO przewiduje także możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych. Okoliczności, w jakich osoba, której dane dotyczą może z tego prawa skorzystać wymienione są w art. 18 RODO:

  • kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe - ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione;
  • w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
  • kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą;
  • w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych - ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

W artykule 20 RODO wprowadzone zostało kolejne prawo osób, których dane dotyczą - prawo do ich przenoszenia pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami). Jeśli prośba taka zostanie wystosowana, administrator ma obowiązek przekazać osobie komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie, która będzie możliwa
do odczytania. Osoba, której dane dotyczą może później bez przeszkód przekazać te informacje innemu administratorowi.

PRAWO DO SPRZECIWU ORAZ DO NIEPODLEGANIU DECYZJI OPARTYCH NA AUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU

Na podstawie przepisu znajdującego się w artykule 21 RODO, osoby, których dane dotyczą mają prawo nie zgodzić się na to, aby ich dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu” – np. profilowania, które powodują skutek prawny dla osoby. Administrator w takim przypadku nie ma prawa do przetwarzania danych, pod warunkiem, że nie będą istniały inne ważne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to przeprowadzenie profilowania jest wymagane w celu prawidłowego zawarcia bądź wykonania umowy – wtedy osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

OGRANICZENIE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

RODO zakłada, że prawa osób, których dane dotyczą mogą być ograniczone w szczególnych przypadkach, np.:

  • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub publicznego;
  • zapobieganie przestępczości;
  • konieczność zapewnienia niezależności sądów;
  • kiedy prawa osób, których dane dotyczą, utrudniają wypełnienie celów gospodarczych lub finansowych państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 28.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
N.Chmielewska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Strachel WOI
Osoba modyfikująca informację:
Anna Luśnia
do góry