klauzula informacyjna - Petycje - BIP - Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

Biuletyn Informacji Publicznej

klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1), informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Kontakt: 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, telefon: +48 89 750 3102 (sekretariat), e-mail: cssg@strazgraniczna.pl.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Centrum Szkolenia Straży Granicznej, z którym kontaktować się można pisemnie na wyżej wskazany adres administratora danych lub elektronicznie e-mail: iod.cssg@strazgraniczna.pl.

Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, wniosku lub petycji na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz na podstawie ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych osobowych złożony wniosek, skarga lub petycja zostaną bez rozpatrzenia.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, a następnie archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą wykorzystywane w celu profilowania i nie będą podlegały decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia), prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html.

 

Metryczka

Data publikacji 31.10.2018
Data modyfikacji 06.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Martine Stępień-Borek
Osoba udostępniająca informację:
Agata Strachel Samodzielna Sekcja Prezydialna
Osoba modyfikująca informację:
Agata Strachel

Nawigacja

do góry