Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania uregulowane jest w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000352

 

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  będących w posiadaniu Centrum Szkolenia Straży Granicznej

 

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Szkolenia Straży Granicznej (www.bip.cs.strazgraniczna.pl), zwany dalej „BIP CSSG”;
 • udostępniona w inny sposób niż w BIP CSSG (np. zamieszczona w serwisie internetowym Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.  

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

-  w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych w BIP CSSG oraz serwisie internetowym:

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP CSSG nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 • poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Szkolenia Straży Granicznej”,
 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 •  nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej;

 -  w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

W przypadku informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej określi warunki udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy.

 

III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001, Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

IV. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

 

1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 • nie została ona udostępniona w BIP SG Centrum lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,

 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

 • została ona udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego musi zawierać wszystkie dane, które są wymienione w art. 21 ust. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

3. Wniosek może być złożony w formie:

         -  dokumentu papierowego na adres:

Centrum Szkolenia Straży Granicznej

im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

 - lub w formie dokumentu elektornicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizaujących zadania publiczna (t.j. Dz. U. 2017.570)

  - lub na adres poczty elektronicznej: cssg@strazgraniczna.pl.

4. W przypadku niespełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5.Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy  do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

V.Opłata za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty związane z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i w formie określonej we wniosku oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ, na przykład:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,

 • koszty elektronicznych nośników informacji,

 • koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem informacji,

 • koszty przekazania informacji wnioskodawcy.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.   

VI.Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.  Sprzeciw składa się do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2. Od decyzji Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

3. Do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat oraz do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. z późn. zm.).

4. Od decyzji ostatecznych w sprawach udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Do skarg stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu  przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2016.718 j.t. z późn. zm.), z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wra z odpowiedzią na skarg;

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

 • ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
 • wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.02.2012
Data modyfikacji 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSOI
Osoba udostępniająca informację:
Agata Strachel WIiOD
Osoba modyfikująca informację:
Agata Strachel
do góry