Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

Oferta służby w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Informujemy, że Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Centrum Szkolenia Straży Granicznej proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-14.15.

WYDZIAŁ KADR
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 7503115, (89)7503185
nabor.cssg@strazgraniczna.pl

Limit przyjęć na rok 2020 - 1 osoba.

WYMAGANIA

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 147 z późn. zm.);
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystająca w pełni z praw publicznych;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie zaczyna się poprzez osobiste złożenie podania do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z prośbą o przyjęcie do służby przygotowawczej, do którego dołącza się dokumenty przedstawione poniżej:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza) , (kwestionariusz osobowy);
 • dwie aktualne kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada;
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową;
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile dotyczy to kandydata;
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku, kiedy kandydat posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych;
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata;
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata;

Wszystkie kserokopie (w naturalnej wielkości) muszą być na formacie A-4 (każdy dokument osobno).

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wcześniej wymienionych;
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie posiada;
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

I etap postępowania składa się z:

 1. Przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań ustawowych.
 2. Wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności ocenić umiejętność autoprezentacji, poprawność w formułowaniu myśli, umiejętność nawiązywania kontaktu, poziom elokwencji, a także poznać zainteresowania kandydata, zakres kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywację do podjęcia służby.
 3. Badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.
 4. Badania psychofizjologicznego.

Ponadto w dniu badania psychologicznego, w celu ustalenia czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, kandydat składa ankietę bezpieczeństwa osobowego. ankieta bezpieczeństwa osobowego, wykaz dokumentów do ankiety.

Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

II ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

II etap postępowania kwalifikacyjnego jest jednodniowy i odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie) i składa się na niego:

 1. Test pisemny obejmujący:

- test z wiedzy ogólnej;

- test ze znajomości języka obcego.

 1. Test sprawności fizycznej (normy sprawności).
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Po pozytywnym zaliczeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat wysyłany jest do Rejonowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów na drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez rejonową komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31
  ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest
  od tej zgody.

Dodatkowe informacje

Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7.15-15.15.

Rodzaj umowy: mianowanie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.12.2017
Data modyfikacji 24.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział kadr
Osoba udostępniająca informację:
Agata Strachel Samodzielna Sekcja Prezydialna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
Osoba modyfikująca informację:
Agata Strachel
do góry