Struktura organizacyjna

Zadania Komórek Organizacyjnych Centrum

Do zadań Zakładu Granicznego należy:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu :
a) (uchylony),
b) (uchylony),
c) ochrony granicy państwowej, w szczególności:
- kontroli ruchu drogowego,
- kontroli stanu technicznego pojazdów,
- ujawniania skrytek konstrukcyjnych w środkach transportu,
- organizowania i funkcjonowania punktów kontrolnych,
- jazdy samochodami osobowymi,
- planowania i administrowania w systemie Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania,
d) kontroli ruchu granicznego, w szczególności:
- realizacji czynności zleconych,
- kontroli legalności pochodzenia pojazdów,
- profilowania,
- kontroli dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
e) technicznej ochrony granicy, w szczególności obsługi i wykorzystania sprzętu optoelektronicznego, perymetrii i wież obserwacyjnych;
2) prowadzenie działalności wychowawczej w ramach prowadzonej przez Zakład działalności dydaktycznej;
3) organizowanie konsultacji dydaktycznych;
4) opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń;
5) prowadzenie działalności publicystycznej w zakresie właściwości Zakładu;
6) realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, będących we właściwości Zakładu;
7) inicjowanie działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.

Do Zadań Zakładu bezpieczeństwa w Komunikacji:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szczególności:

a) działań minersko-pirotechnicznych,

b) kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej;

2) prowadzenie działalności wychowawczej w ramach prowadzonej przez Zakład działalności dydaktycznej;
3) organizowanie konsultacji dydaktycznych;
4) opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń;
5) prowadzenie działalności publicystycznej w zakresie właściwości Zakładu;
6) realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, będących we właściwości Zakładu;
7) inicjowanie działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.


Do zadań Zakładu Prawa i Kryminalistyki należy:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu:
a) prawa krajowego i Unii Europejskiej,
b) procedur dochodzeniowo - śledczych,
c) wykonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności w zakresie ustalania składników majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieuprawnionych źródeł,
d) kryminalnej analizy operacyjnej,
e) analizy ryzyka zgodnie z założeniami Wspólnego Zintegrowanego Modelu Analizy Ryzyka Unii Europejskiej (CIRAM - Common Integrated Risc Analysis Model), zwanego dalej „modelem CIRAM”,
f) gromadzenia i przetwarzania danych w obszarze nielegalnej migracji z wykorzystaniem Platformy Wymiany Informacji,
g) postępowań administracyjnych,
h) rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku korupcji,
i) techniki kryminalistycznej,
j) weryfikacji autentyczności dokumentów i rozpoznawania fałszerstw,
k) identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych,
l) badań elektronicznych nośników informacji;
2) wykonywanie ekspertyz i sporządzanie na ich podstawie opinii kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i innych instytucji krajowych;
3) prowadzenie działalności wychowawczej w ramach prowadzonej przez Zakład działalności dydaktycznej;
4) organizowanie konsultacji dydaktycznych;
5) opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń;
6) prowadzenie działalności publicystycznej w zakresie właściwości Zakładu;
7) realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, będących we właściwości Zakładu;
8) inicjowanie działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.


Do zadań Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych należy:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szczególności z zakresu:
a) wychowania fizycznego, w tym strzelań z broni strzeleckiej oraz zajęć sportowych,
b) przygotowania do realizacji działań specjalnych, w zakresie konwojowania przesyłek wartościowych, przesyłek niejawnych, broni i amunicji, doprowadzania osób zatrzymanych, podejmowania działań interwencyjnych wobec osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
w porcie lotniczym oraz na pokładzie statku powietrznego, a także wnoszenia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego;
2) prowadzenie działalności wychowawczej w ramach prowadzonej przez Zakład działalności dydaktycznej;
3) organizowanie konsultacji dydaktycznych;
4) opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń;
5) prowadzenie działalności publicystycznej w zakresie właściwości Zakładu;
6) realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, będących we właściwości Zakładu;
7) inicjowanie działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu;
8) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działalności sportowej Centrum.


Do zadań Zakładu Ogólnozawodowego należy:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szczególności z zakresu:
a) języków obcych,
b) kształcenia kompetencji kierowniczych, psychologii, etyki zawodowej, edukacji międzykulturowej,
c) teleinformatyki,
d) łączności specjalnej,
e) udzielania pierwszej pomocy,
f) bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy;
2) prowadzenie działalności wychowawczej w ramach prowadzonej przez Zakład działalności dydaktycznej;
3) organizowanie konsultacji dydaktycznych;
4) opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń;
5) prowadzenie działalności publicystycznej w zakresie właściwości Zakładu;
6) realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, będących we właściwości Zakładu;
7) inicjowanie działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.


Do zadań Pododdziałów Szkolnych należy:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad regulaminowego zachowania się słuchaczy, a także porządku obowiązującego w Centrum;
2) prowadzenie działalności wychowawczej;
3) prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem słuchaczy;
4) opiniowanie słuchaczy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) przedstawianie właściwym komórkom organizacyjnym Centrum i Komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej danych w zakresie zapewnienia wyżywienia dla słuchaczy;
6) organizowanie przedsięwzięć umożliwiających rozwijanie zainteresowań zawodowych słuchaczy;
7) organizowanie zajęć programowych, doskonalących oraz treningów z zakresu regulaminu musztry i ceremoniału Straży Granicznej;
8) prowadzenie analizy postępów słuchaczy w nauce;
9) organizowanie funkcjonowania magazynu broni zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego oraz kształtowania postaw funkcjonariuszy Straży Granicznej;
11) gospodarowanie powierzonym mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej, w tym administrowanie budynkami przeznaczonymi do zakwaterowania słuchaczy;
12) koordynowanie działań w zakresie zapewnienia gotowości pododdziałów do działań jako nieetatowego pododdziału odwodowego centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz sprawowanie nadzoru nad organizacją i pełnieniem służb wewnętrznych
przez słuchaczy.


Do zadań Zakładu Organizacji Dydaktyki należy::

1) planowanie przedsięwzięć szkoleniowych;

2) monitorowanie potrzeb jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i Komendy Głównej Straży Granicznej;

3) przygotowywanie ofert szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego w ramach obszarów kompetencji Centrum;

4) monitorowanie procesu opracowywania i aktualizowania programów szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących;

5) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji przedsięwzięć szkoleniowych Centrum;

6) planowanie i opracowywanie założeń organizacyjnych egzaminów końcowych przeprowadzanych na zakończenie szkoleń;

7) prowadzenie ewaluacji procesu kształcenia oraz opracowywanie zmian usprawniających jego organizację;

8) koordynowanie działalności Centrum w zakresie współpracy międzynarodowej, a w szczególności szkoleń prowadzonych na rzecz służb granicznych i migracyjnych innych państw;

9) prowadzenie obsługi ewidencyjnej słuchaczy;

10) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości, w części dotyczącej mierników, budżetu w układzie zadaniowym oraz monitorowanie, w tym monitorowanie osiąganych rezultatów lub produktów i ocena realizacji tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczania wartości mierników;

11) koordynowanie działań podejmowanych w ramach kontroli zarządczej oraz dokonywanie analizy stanu tej kontroli w celu przedstawienia Komendantowi Centrum zapewnienia o funkcjonowania  adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

12) prowadzenie doradztwa oraz zajęć dydaktycznych z zakresu metodyki kształcenia;

13) organizacja doskonalenia zawodowego lokalnego.


Do zadań Wydziału Kadr należy:


1) opracowywanie kierunków i zasad prowadzenia polityki kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach przydzielanych środków finansowych oraz przyznanych etatów i limitów;
2) prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy, wynikających ze stosunku służbowego oraz trybu postępowania w tych sprawach, a także spraw osobowych pracowników wynikających ze stosunku pracy;
3) prowadzenie naboru kandydatów do służby i pracy, w tym występowanie z wnioskami o przeprowadzenie postępowań sprawdzających w zakresie dostępu do informacji niejawnych;
4) prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie, zgodnie z przepisami, dokumentacji kadrowej dotyczącej przebiegu służby funkcjonariuszy i pracy pracowników;
5) występowanie do właściwej komórki wewnętrznej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z wnioskiem o wyrażenie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy i pracowników Centrum, w przypadkach, w których na podstawie odrębnych przepisów, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży
Granicznej jest zobowiązane lub uprawnione do wyrażania stanowiska;
6) przygotowywanie projektów rozkazów, decyzji, postanowień oraz pisemnych zawiadomień w sprawach osobowych i przedkładanie ich Komendantowi Centrum;
7) prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i dokonywanie analiz z zakresu spraw kadrowych oraz organizacyjno - etatowych;
8) ewidencjonowanie i nadzorowanie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych podjętych w stosunku do funkcjonariuszy i słuchaczy oraz przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w tym zakresie;
9) sprawowanie nadzoru nad planowaniem i realizacją planów urlopów oraz rozkładem czasu służby i pracy, a także ewidencjonowanie obecności funkcjonariuszy i pracowników w służbie i pracy;
10) sprawowanie nadzoru nad okresowym opiniowaniem funkcjonariuszy Centrum;
11) aktualizacja danych kadrowych gromadzonych w programach i systemach teleinformatycznych;
12) przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydania decyzji emerytalno - rentowych;
13) realizowanie zadań związanych z uzupełnieniem rezerw mobilizacyjnych;
14) prowadzenie bieżącej analizy środków budżetowych na wydatki osobowe funkcjonariuszy i pracowników Centrum oraz współpraca z Pionem Głównego Księgowego Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie spraw osobowych powodujących skutki finansowe;
15) badanie potrzeb szkoleniowych oraz koordynowanie działań w zakresie kierowania funkcjonariuszy Centrum na szkolenie podstawowe, szkołę podoficerską, szkołę chorążych, przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej oraz doskonalenie zawodowe centralne i zewnętrzne.


Do podstawowych zadań Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia należy:

1) wspomaganie działalności zakładów dydaktycznych w realizacji procesów kształcenia;
2) planowanie i koordynowanie rozbudowy bazy szkoleniowej;
3) obsługa i konserwacja infrastruktury dydaktycznej przy współudziale kadry zakładów dydaktycznych;
4) nadzorowanie i prowadzenie kontroli bieżącej właściwego wykorzystania sprzętu, urządzeń oraz materiałów szkoleniowych;
5) planowanie i dystrybucja środków finansowych wydzielonych na potrzeby Centrum z planu dochodów i wydatków Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przeznaczonych na zakup sprzętu i materiałów do celów szkoleniowych;
6) opracowywanie umów na zlecone czynności szkoleniowe;
7) przygotowywanie sprawozdań i analiz z działalności finansowo - materiałowej oraz wynikających z realizacji projektów Unii Europejskiej oraz projektów finansowanych z innych źródeł na rzecz Centrum;
8) wytwarzanie pomocy i materiałów dydaktycznych na potrzeby zakładów dydaktycznych Centrum;
9) wytwarzanie druków, formularzy, książek i innych materiałów;
10) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie Biuletynu Centrum;
11) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz wydawnictw topograficznych;
12) zaopatrywanie w środki materialno - techniczne komórek organizacyjnych Centrum we współpracy z kierownikami tych komórek;
13) organizowanie współpracy i współdziałania z komórkami organizacyjnymi Komendy Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie organizowania remontów, napraw i konserwacji obiektów oraz sprzętu wykorzystywanego do celów szkoleniowych;
14) pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych z programów krajowych i Unii Europejskiej oraz realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Do zadań Samodzielnej Sekcji Prezydialnej należy:

1) obsługa administracyjna i recepcyjna Komendanta Centrum;

2) przygotowanie i zapewnienie obsługi narad, odpraw, spotkań i konferencji oraz uroczystości organizowanych w Centrum i ich dokumentowanie;

3) aktualizacja zbioru aktów prawnych i innych przepisów;

4) opracowanie i aktualizacja strony internetowej Centrum, aktualizacja strony w sieci wewnętrznej oraz publikacja informacji udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

5) przygotowywanie projektów aktów prawnych Komendanta Centrum;

6) utrzymywanie bieżących kontaktów z regionalnymi ośrodkami masowego przekazu i inspirowanie dziennikarzy do podejmowania tematyki z zakresu zadań realizowanych przez Centrum;

7) przygotowywanie w zakresie redakcyjnym materiałów związanych z działalnością wydawniczą Centrum, w tym Biuletynu Centrum;

8) opracowywanie rozkazu dziennego Komendanta Centrum.


Do zadań Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji należy:

1) realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych;

2) prowadzenie kancelarii tajnej i realizacja jej zadań;

3) realizacja czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów jawnych;

4) nadzór nad treścią strony internetowej i intranetowej Centrum, pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;

5) koordynowanie spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej;

6) dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Centrum, składanych Komendantowi Centrum;

7) realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, pozostających we właściwości Sekcji;

8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

9) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Centrum w zakresie ochrony informacji niejawnych, obiegu i archiwizowania materiałów niejawnych, stosowania właściwych klauzul tajności oraz procedur ich zmiany i znoszenia, w tym również w zakresie dokumentów klasyfikowanych UE i NATO, a także ochrony danych osobowych oraz przygotowan obronnych i kryzysowych;

10) realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa informacji Komendanta Centrum;

11) współudział w przygotowaniu i zapewnieniu szczególnej ochrony obiektów Centrum, jako obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacja zadań wynikających z planu szczególnej ochrony Centrum;

12) współpraca z Wydziałem Ochrony Informacji Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej;

13) współpraca z Biurem Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej;

14) nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznej skrzynki podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP).


Do zadań radcy prawnego należy :

1) wykonywanie pomocy prawnej, w tym zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Centrum;
2) opracowywanie opinii prawnych i opiniowanie pod względem legislacyjnym projektów normatywnych aktów prawnych.


Do zadań kapelana należy, w szczególności:

1) zapewnienie obsługi liturgicznej świąt i uroczystości w Centrum;
2) sprawowanie opieki duszpasterskiej nad funkcjonariuszami i pracownikami Centrum, członkami ich rodzin oraz słuchaczami;
3) udział w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, stosunków międzyludzkich i dyscypliny w Centrum.


Starszy Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy realizuje zadania określone w przepisach regulujących służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.


Specjalista lub inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej realizuje zadania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
 

Do zadań Referatu Kontroli  w Kierownictwie należy:

1) kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych Centrum oraz wykonywania obowiązków i czynności służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Centrum;

2) realizowanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3) organizowanie przyjmowania i koordynowanie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków pozostających we właściwości Komendanta Centrum, a także prowadzenie rejestru i dokumentacji w tym zakresie;

4) koordynowanie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta Ośrodka, a także sporządzanie dokumentacji w tym zakresie, oraz zamieszczanie na stronie internetowej wymaganych przepisami informacj;

5) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej oraz załatwiania skarg i wniosków oraz petycji, a także przesyłanie ich w określonych terminach do Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej;

6) koordynowanie i przesyłanie za pośrednictwem Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej działalności informacji skargowych i pozaskargowych, przekazywanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych w dokumentach pokontrolnych dotyczących działalności Centrum;

8) ewidencjonowanie kontroli i inspekcji przeprowadzonych w Centrum przez podmioty spoza Straży Granicznej;

9) uzupełnianie elektronicznych ewidencji kontroli oraz rejestrów w zakresie właśiwości Referatu Kontroli;

10) informowanie Komendanta Centrum o ujawnionych nieprawidłowościach w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych i usprawniających.

Metryczka

Data publikacji 15.09.2015
Data modyfikacji 20.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Strachel Samodzielna Sekcja Prezydialna
Osoba modyfikująca informację:
Agata Strachel
do góry