Podstawowe zadania - Zadania Centrum Szkolenia SG - BIP - Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Centrum Szkolenia SG

Podstawowym zadaniem Centrum jest szkolenie i przygotowanie funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej do prawidłowego wykonywania zadań Straży Granicznej.

Do zadań Centrum należy, w szczególności:

1) prowadzenie szkolenia podstawowego;

2) prowadzenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej;

3) prowadzenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych;

4) prowadzenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej;

5) realizowanie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej z uwzględnieniem podziału obszarów szkoleń zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;

6) kształtowanie u słuchaczy umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy podczas wykonywania obowiązków służbowych;

7) wyrabianie u słuchaczy nawyku samokształcenia poprzez wdrażanie do systematycznego uzupełniania i pogłębiania uzyskanej wiedzy;

8) kształtowanie u słuchaczy poczucia odpowiedzialności za państwo polskie i poszanowania praw człowieka;

9) udzielanie pomocy szkoleniowej i innej jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej w celu zapewnienia realizacji zadań przez te jednostki i komórki;

10) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji nieetatowego pododdziału odwodowego centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;

11) organizowanie i przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do służby w Straży Granicznej na zasadach określonych w przepisach w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Centrum może prowadzić szkolenia dla:

1) służb, organów i instytucji wykonujących zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

2) innych, niż wymienione w pkt 1, organów i podmiotów krajowych - za zgodą Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej;

3) zagranicznych służb, organów i instytucji wykonujących zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego - za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Centrum może organizować przedsięwzięcia naukowo - dydaktyczne, w szczególności: konferencje, seminaria, sympozja, warsztaty, wykłady i odczyty.

Centrum może współpracować z:

1) jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej oraz komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej;

2) krajowymi uczelniami, instytucjami i organizacjami naukowymi oraz jednostkami organizacyjnymi systemu oświaty;

3) organami państwowymi i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, w tym z organami i jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej;

4) organizacjami pozarządowymi;

5) zagranicznymi służbami, organami i instytucjami wykonującymi zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, szkołami wyższymi i innymi instytucjami oraz organizacjami międzynarodowymi.

Współpraca, o której mowa w pkt 5, odbywa się za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Centrum może prowadzić szkolenia dla innych organów i instytucji właciwych w sprawach ochrony granicy państwowej lub wykonujących zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej współpracować z zagranicznymi służbami celnymi, organami i instytucjami właściwymi w sprawach ochrony granic państwowych lub wykonującymi zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, szkołami wyższymi, innymi instytucjami naukowymi oraz organizacjami międzynarodowymi.

Metryczka

Data publikacji 15.09.2015
Data modyfikacji 08.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Strachel
Osoba modyfikująca informację:
Agata Strachel
do góry